Ποιοι  είμαστε.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ


Η εταιρεία λειτουργεί με την επωνυμία «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ»  και στην αγγλική γλώσσα «MEDIATION-ALTERNATIVE SOLUTION CIVIL NON PROFIT COMPANY» και τον διακριτικό τίτλο «MEDIATION-ALTERNATIVE SOLUTION»

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Επιλύστε τις ιδιωτικές σας διαφορές (πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας) εξωδικαστικά, εχέμυθα, σύντομα, με χαμηλό κόστος και με νομικά ισχυρή συμφωνία!

 

·        Επίλυση Εμπορικών Διαφορών

Μεταξύ Επιχειρήσεων, Επιχειρήσεων και Ιδιωτών, Εταίρων-Μετόχων-Στελεχών, Εργοδοτών-Εργαζομένων-Σωματείων.

·        Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών

θέματα διαζυγίων, θέματα επιμέλειας παιδιών, θέματα επικοινωνίας

·        Επίλυση Τραπεζικών Διαφορών

 επίλυση ζητημάτων Τραπεζών με οφειλέτες τους και επίτευξη συμφωνιών αποπληρωμής…


ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η προώθηση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης ιδιωτικών διαφορών και ειδικά η προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης, ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης ιδιωτικών διαφορών καθώς και όποιας μορφής διαφορών ή υποθέσεων που μπορούν σύμφωνα με το νόμο και το ευρωπαϊκό δίκαιο να υπαχθούν ή θα υπαχθούν στο μέλλον σε διαμεσολάβηση.

Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων, των δικηγόρων των ιδιωτών και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου για τον θεσμό της διαμεσολάβησης ή άλλων εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών.

Η ενημέρωση δικηγόρων, διαμεσολαβητών, στελεχών επιχειρήσεων, ιδιωτών, φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολικών καθηγητών/δασκάλων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικά με το θεσμό και τα οφέλη της διαμεσολάβησης. Κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αφορούν την διαμεσολάβηση ή άλλες εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.

Η συμμετοχή και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και η συνεργασία με άλλα κέντρα ή φορείς ή οργανώσεις ή συλλόγους ή ενώσεις ή οργανισμούς ή οντότητες και επιμελητήρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία δράσεων στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας σε ομάδες πληθυσμού σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάληψη δράσεων που αφορούν στην Διαμεσολάβηση ή σκοπούς σχετικούς με αυτήν, στους οποίους περιλαμβάνεται η προαγωγή και ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και η επίλυση διαφορών μεταξύ κοινωνικών ομάδων κάθε είδους.

Η παραχώρηση χώρου και η παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για την διενέργεια διαμεσολαβήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων που συνδέονται με τον σκοπό της εταιρείας.